pl  en

Regulamin

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez za pośrednictwem strony internetowej portalu działającego pod domeną: www.mineto.tv.
SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM danych osobowych przetwarzanych na portalu jest firma:


Multiweb Limited Liability Company
Adres: Rayor Ave 1903, 82001 Cheyenne
e-mail: [email protected]
Firma wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w USA pod numerem :2014000668199


A. Definicje
PORTAL INTERNETOWY - oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną.
UŻYTKOWNIK osoba fizyczna, która w celu korzystania z usług oferowanych poprzez stronę PORTALU INTERNETOWEGO dokona REJESTRACJI na stronie PORTALU. Ze względu na charakter treści serwisu - UZYTKOWNIKIEM może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 lat. UŻYTKOWNIKIEM może być osoba z dowolnego kraju. UŻYTKOWNIK rejestrując się na portalu zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich lokalnych przepisów mogących mieć związek z korzystaniem z serwisu o treściach erotycznych.
PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana na stronie PORTALU.
REGULAMIN - niniejszy Regulamin PORTALU.
UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem PORTALU INTERNETOWEGO.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).
TRANSMISJA - transmisja obrazu poprzez internet nadawana przy pomocy kamery podłączonej do internetu
MINETA - wewnętrzna waluta - opis zastosowania oraz zakupu walut opisano w zakładce "MINETY"
OFERENT - osoba lub firma umieszczająca ogłoszenie lub reklamę na stronie PORTALU
B. Postanowienia ogólne.
Portal jest przeznaczony wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat. Portal umożliwia kontakty pomiędzy UŻYTKOWNIKAMI poprzez blog na stronie. Portal umożliwia też umieszczanie transmisji z kamerek internetowych po stronie UŻYTKOWNIKA oraz śledzenie tych transmisji przez innych UZYTKOWNIKÓW. Treść treść, czas i częstotliwość transmisji zależy wyłącznie od UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK umieszczając na stronie portalu obraz nadawanej przez TRANSMISJI swoim postępowaniem wyraża zgodę na rozpowszechnienie obrazu na warunkach opisanych w niniejszym REGULAMINIE.
ADMINISTRATOR PORTALU nie ma żadnego wpływu na treści przekazywane w TRANSMISJACH.PORTAL umożliwia jedynie techniczną realizacje transmisji poprzez publikowanie obrazu na stronie PORTALU.
UŻYTKOWNIK "oglądający" transmisję może:
- przesłać prywatną wiadomość do nadawcy transmisji - funkcjonalność "Prywatna wiadomość" ,
- zaprosić nadawcę transmisji na prywatny czat - funkcjonalność "Zawołaj na PRIV"
- przekazać na rzecz nadawcy wewnętrzną walutę "MINETY".
We wszystkich powyższych sytuacjach PORTAL jedynie udostępnia funkcjonalności w celu realizacji opisanych funkcji - nie jest w żadnym stopniu stroną nawiązywanego kontaktu i nie ma wpływu na przekazywane treści.
PORTAL umożliwia zakup wewnętrznej waluty "MINETY" - zastosowanie patrz zakładka "MINETY".
Ceną wiążącą dla UŻYTKOWNIKA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.
UŻYTKOWNIK umieszczając na PORTALU teksty i materiały graficzne oświadcza, że ma prawo do wykorzystania i rozpowszechniania zamieszczonych materiałów i tym samym nie narusza praw autorskich, praw do znaków towarowych, dóbr osobistych i innych dóbr chronionych prawem bez zgody ich właścicieli. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad ADMINISTRATOR ma prawo usunąć wpisy zawierające kwestionowane materiały.
C. REJESTRACJA.
W celu korzystania z funkcjonalności PORTALU konieczna jest REJESTRACJA. Rejestracja jest bezpłatna. Korzystanie z niektórych funkcjonalności PORTALU może być związane z koniecznością dokonania zapłaty - do tego celu wykorzystywana jest wewnętrzna waluta "MINETA". Na zarejestrowanym koncie prowadzone jest rozliczenie zakupionych, uzyskanych lub pobranych "MINET".
Przed ZAREJESTROWANIEM się lub złożeniem zamówienia na PRODUKT oferowany na PORTALU - UZYTKOWNIK musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
Produkty oferowane na portalu mają charakter dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeżeli produkt wymaga wniesienia opłaty to w przypadku rozpoczęcia korzystania z danej usługi nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wpłaconej należności.
D. Formy płatności:
Korzystanie z płatnych usług lub zakup "MINET" jest możliwy tylko po dokonaniu zapłaty z wykorzystaniem:
systemu płatności on-line DotPAY - system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;
systemu płatności poprzez SMS - iCash.pl - regulamin korzystania na stronie https://icash.pl. System administrowany przez Adgroup sp. z o.o. sp. k., ul. Śląska 35/37 81-310 Gdynia, KRS:0000721712, NIP:5862328735.
Realizacja zamówienia - udostępnienia wybranej usługi następuje - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora wybranego systemu płatności.
Produkty oferowane na portalu mają charakter dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Jeżeli produkt wymaga wniesienia opłaty to w przypadku rozpoczęcia korzystania z danego produktu nie ma możliwości odstąpienia od umowy i żądania zwrotu wpłaconej należności.
E. Umieszczanie ogłoszeń - reklam na stronie PORTALU
ADMINISTRATOR PORTALU - udostępnia stronę PORTALU do umieszczenie OGŁOSZENIA (REKLAM) z prezentacją oferty o dowolnej treści - nie naruszającej lokalnych przepisów w danym kraju. Umieszczanie ogłoszeń i reklam jest odpłatne.
ADMINISTRATOR - w celu umożliwienia zawarcia umowy o umieszczenie OGŁOSZEŃ świadczy poprzez stronę WWW usługi:
utworzenie i administrowanie konta OFERENTA ;
przetwarzanie i prezentacja OGŁOSZENIA;
świadczenie usług elektronicznych pkt 1 i 2 jest bezpłatne. Koszty związane z umieszczeniem i przetwarzaniem OGŁOSZENIA ponosi OFERENT.
OFERENT rejestrując się lub umieszczając OGŁOSZENIE w SERWISIE zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym,zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich. W przypadku zmiany danych podanych przy rejestracji jest zobowiązany do niezwłocznego ich uaktualnienia poprzez kwestionariusz aktualizacyjny.
Opis oferty zawarty w OGŁOSZENIU powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnego UŻYTKOWNIKA. OFERENT ponosi pełną odpowiedzialność za treści zawarte w OGŁOSZENIU, jest odpowiedzialny za konsekwencje błędów lub nieścisłości takiego opisu.
ADMINISTRATOR może usunąć OGŁOSZENIE w przypadku, gdy treści umieszczone w ofercie naruszają postanowienia REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa. W takiej sytuacji OFERENT ponosi odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do usunięcia OGŁOSZENIE.
Wysokość opłat i prowizji związanych z umieszczeniem ogłoszeń określa ZAŁĄCZNIK - CENNIK OGŁOSZEŃ.
F. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www
ADMINISTRATOR PORTALU - w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności PORTALU oraz zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW PORTALU usługi:
utworzenie i administrowanie konta UZYTKOWNIKA w PORTALU;
przetwarzanie formularza zamówienia produktów;
Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta UZYTKOWNIKA zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji UZYTKOWNIKA.
Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia - i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
w przypadku usługi na prowadzeniu konta UŻYTKOWNIK może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.
ADMINISTRATOR może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli UŻYTKOWNIK obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.
ADMINISTRATOR I UŻYTKOWNIK mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni.
Do współpracy z systemem informatycznym po stronie UŻYTKOWNIKA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową PORTALU. W przypadku komputera - system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie - dostarczone przez wytwórcę urządzenia - umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji PORTALU konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie PORTALU.
G. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych UŻYTKOWNIKA przetwarzanych w związku z korzystaniem z PORTALU jest firma Multiweb Limited Liability Company Karwot Zdzisław z siedzibą w USA.
Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki UZYTKOWNIK wyraził zgodę. W przypadku, gdy UŻYTKOWNIK nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień UZYTKOWNIKÓW wynikających z rozporządzenia RODO dla mieszkańców krajów należących do Unii Europejskiej.
UZYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie PORTALU lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. UŻYTKOWNIK ma prawo do odwołania swojej zgody na przetwarzanie jego danych w każdym momencie.
UZYTKOWNIKT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe UZYTKOWNIK może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych UŻYTKOWNIKA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli UŻYTKOWNIK nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:
nazwisko i imię,
adres do wysyłki produktów,
adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania produktów lub korzystania z funkcjonalności PORTALU służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zrealizowania, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy ADMINISTRATOREM PORTALU a UZYTKOWNIKIEM.USŁUGODAWCĄ i UŻYTKOWNIKIEM i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.
Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.
- dla utrzymania konta w bazie PORTALU - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez UŻYTKOWNIKA. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki UŻYTKOWNIK nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
- dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
- dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
- po tym okresie są usuwane
UŻYTKOWNIK ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do odpowiedniego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w danym kraju.
H. Postanowienia końcowe
Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie PORTALU i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez UŻYTKOWNIKA.
Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży na PORTALU są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone.
Wszystkie treści oraz wizerunki w formie zdjęć i transmisji internetowych zamieszczone na STRONIE PORTALU - posiadają twórczy i indywidualny charakter i są objęte ochroną z tytułu praw autorskich oraz ochrony danych osobowych. Żadnych materiałów nie można kopiować bez zgody:
- ADMINISTRATORA PORTALU - dotyczy treści zamieszczanych przez ADMINISTRATORA,
- UŻYTKOWNIKÓW - odpowiednio autorów wpisów i transmisji internetowych
- OGŁOSZENIODAWCÓW - odpowiednio dotyczy treści ogłoszeń i reklam umieszczanych w PORTALU
Wymagania dotyczące publikowanych zdjęć przez UŻYTKOWNIKÓW:
zabroniona jest publikacja zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone lub co do których Użytkownik nie posiada praw do publikacji;
zabroniona jest publikacja zdjęć na których są widoczne osoby trzecie, które nie wyraziły na to zgody a także zdjęć dzieci;
zabroniona jest publikacja zdjęć na których widoczne są dane kontaktowe lub adresy innych stron www;
zabroniona jest publikacja zdjęć, które mogą obrazić innych Użytkowników;
zabroniona jest publikacja zdjęć mogących być uznane za pornograficzne jako "Publiczne";
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści oraz zdjęcia publikowane na swoim Koncie.
ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców PORTALU. ADMINISTRATOR zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa.
W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego.
Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Załącznik nr 1 - stanowi "Wzór oświadczenie o odstąpieniu od umowy.doc"
Załącznik nr 2 - stanowi "Wzór zgłoszenia reklamacji.doc"